Impressum

Golf­platz Deu­ten­hof GmbH & Co. KG
Gut Deu­ten­hof
93077 Bad Abbach

Tele­fon: 09405/95 32-0
Tele­fax: 09405/95 32-19
info@golf-badabbach.de

Geschäfts­füh­rer: Golf­platz Deu­ten­hof Ver­wal­tungs-GmbH
Ver­ant­wort­li­cher für die­se Web­site: Man­fred Kraml

Han­del­re­gis­ter HRA-Nr. 5534, AG Regens­burg
Steu­er-Nr. 126/161/00309

 

Rea­li­sie­rung: