Antrag Jugend und Kindertraining

Den fol­gen­den Anmel­dungs­bo­gen bit­te aus­dru­cken und an uns sen­den.
 
Damit wir das Jugend­trai­ning pla­nen kön­nen, bit­te das fol­gen­de Form­blatt aus­fül­len und an den Club sen­den:
So errei­chen Sie unse­ren Jugend­wart:
Sekre­ta­ri­at: Tele­fon 09405/9532-0
Mail: jugendgolf.bad-abbach@online.de
Mobil: 0175/5881250