Chronik des GC Bad Abbach-Deutenhof

Chronik Clubmeister

Jugend weib­lich, Damen, Senio­rin­nen

Jahr Jgd weibl Damen Senio­rin­nen
1996 Chris­ti­na von Fran­ken­berg Kat­rin Poll Mar­le­ne Rie­ger
1997 - Kat­rin Poll -
1998 - Chris­ti­na von Fran­ken­berg Ulri­ke Holz­hau­ser
1999 Doro­thee Holz­hau­ser Astrid Saar-Koniar­ski Ulri­ke Holz­hau­ser
2000 Patri­cia Pohl Kat­rin Poll Ulri­ke Holz­hau­ser
2001 - Kat­rin Poll Ulri­ke Holz­hau­ser
2002 Andrea Wür­din­ger Kat­rin Poll Ulri­ke Holz­hau­ser
2003 Andrea Wür­din­ger Chris­ti­na von Fran­ken­berg Ulri­ke Holz­hau­ser
2004 Andrea Wür­din­ger Kat­rin Poll Bar­ba­ra Bau­er
2005 Andrea Wür­din­ger Kat­rin Poll Bar­ba­ra Bau­er
2006 Andrea Wür­din­ger Kat­rin Poll Elfi Hadam­zyk
2007 Nina Gierstor­fer Chris­ti­na von Fran­ken­berg Bar­ba­ra Bau­er
2008 Nina Gierstor­fer Petra Knob­loch Bar­ba­ra Bau­er
2009 Nina Gierstor­fer Petra Knob­loch Bar­ba­ra Bau­er
2010 Ste­pha­nie Kunz Petra Knob­loch Susan­ne Küfer
2011 Cata­ri­na Fer­nan­dez Susan­ne Küf­fer Eli­sa­beth Gierl-Hol­zer
2012 Mar­le­ne Biebl Susan­ne Küf­fer Ruth Wagen­häu­ser
2013 Nina Gierstor­fer Petra Knob­loch Ruth Wagen­häu­ser
2014 - Petra Knob­loch Ruth Wagen­häu­ser
2015 - Petra Knob­loch Hed­wig Zirn­gibl-Brandl
2016 - Petra Knob­loch Ruth Wagen­häu­ser
2017 - Petra Knob­loch Mari­an­ne Deist­ler
2018 Petra Knob­loch Ruth Wagen­häu­ser
2019 Dr. Anja Lieb­häu­ser Hei­de Schrei­ner
2020 Petra Knob­loch Ruth Wagen­häu­ser
2021 Petra Knob­loch Karin Reit­h­mei­er
2022 Pau­la Knob­loch Petra Knob­loch Andrea Eckert

Jugend männ­lich, Her­ren, Senio­ren

Jahr Jgd männl Her­ren Senio­ren Super­se­nio­ren
1996 - Harald Dul­lak Man­fred Fichtl
1997 - Flo­ri­an Groß -
1998 - Franz Reichl Man­fred Fichtl
1999 Felix Eibl Bern­hard Köh­ler Wer­ner Lieb
2000 Felix Eibl Bas­ti­an Buc­zow­sky Peter Mahr­la
2001 Tho­mas Fei­ner Bern­hard Köh­ler Wer­ner Lieb
2002 Nico Irr­gang Bern­hard Köh­ler Peter Mahr­la
2003 Tobi­as Flei­scher Bas­ti­an Buc­zow­sky Dr. Peter Holz­ham­mer
2004 Chris­toph Kögl­mei­er Bern­hard Köh­ler Peter Mahr­la
2005 Chris­toph Kögl­mei­er Bas­ti­an Buc­zow­sky Peter Mahr­la
2006 Tho­mas Götz­fried Chris­toph Kögl­mei­er Peter Deist­ler
2007 Fabio Irr­gang Patrick Schwin­ning Man­fred Irr­gang
2008 Fabio Irr­gang Bern­hard Köh­ler Heinz Schwin­ning
2009 Fabio Irr­gang Bern­hard Köh­ler Heinz Schwin­ning
2010 Mat­thi­as Würz­in­ger Tho­mas Götz­fried Man­fred Irr­gang
2011 Phil­ipp Frosch­ham­mer Fritz Hil­de­brand Heinz Schwin­ning
2012 Micha­el Stroh­mai­er Bern­hard Köh­ler Wolf­gang Sar­tor
2013 Tobi­as Dob­lin­ger Bern­hard Köh­ler Bern­hard Reichl
2014 Tobi­as Dob­lin­ger Ste­fan Schmid­bau­er Man­fred Irr­gang
2015 Micha­el Stroh­mai­er Bern­hard Köh­ler Dr. Chris­ti­an Flug
2016 Lukas Las­ke Tho­mas Götz­fried Peter Eber­hardt Wolf­gang Sar­tor
2017 Timo Schre­p­fer Chris­ti­an Rie­ger Sieg­fried Saue­rer Man­fred Irr­gang
2018 Timo Schre­p­fer Tho­mas Götz­fried Dr. Chris­ti­an Flug Bern­hard Reichl
2019 Manu­el Michel Tho­mas Götz­fried Mar­kus Gierstor­fer Bern­hard Reichl
2020 Timo Schre­p­fer Lukas Las­ke Mar­kus Gierstor­fer Bern­hard Reichl
2021 Leo­pold Knob­loch Joa­chim, Meeß Mar­kus Gierstor­fer Bern­hard Reichl
2022 Lukas Hof­bau­er Tho­mas Götz­fried Wolf­gang Beit­in­ger Dr. Chris­ti­an Flug