TOP 40

Kapitän: Henry Leißl

Die TOP 40 Mann­schaft spielt in der Sai­son 2019 in der Liga A-Ost zusam­men mit den Mann­schaf­ten GC Fürth, Golf­ran­ge Nürn­berg, GC Pot­ten­stein und GC Her­zo­gen­au­rach.

Kader  2019

Art­mei­er, Chris­ti­an
Bei­t­in­ger, Wolf­gang
Czech, Alex
Eber­hardt, Peter
Eick­höl­ter, Diet­mar
Fet­zer, Joa­chim
Dr. Friedl, Lud­wig
Gött­ler, Rudi
Hof­bau­er, Mar­kus
Kell­ner, Albert
Kell­ner, Harald
Köb­ler, Rein­hard
Leißl, Hen­ry
Dr. Men­zel, Wolf­gang
Mey­er­ho­fer, Flo­ri­an
Reich­mann, Robert
Rein­ke, Ingo
Dr. Rott, Elmar
Saue­rer, Sigi
Weich, Ste­fan
Wür­din­ger, Ste­fan
Dr. Zist­ler, Gott­fried

Termine 2019

04. Mai Fürth
11. Mai Golf­ran­ge Nürn­berg
29. Juni Bad Abbach
24. August Pot­ten­stein
15. Sep­tem­ber Her­zo­gen­au­rach