TOP 40

Kapitän: Henry Leißl

Die TOP 40 Mann­schaft spielt in der Sai­son 2021 in der Liga A-Ost zusam­men mit den Mann­schaf­ten GC Reichs­wald, GC Aben­berg, GC Her­zo­gen­au­rach und Golf- und Yacht­club Mino­ri­ten­hof.

 

Termine 2021

15. Mai Bad Abbach
26. Juni Reichs­wald
04. Juli Aben­berg
12. Sep­tem­ber Her­zo­gen­au­rach
19. Sep­tem­ber Sinzing/Minoritenhof
26. Sep­tem­ber Liga­fi­na­le in Aben­berg

Kader 2021

Art­mei­er, Chris­ti­an
Bell, Chris­ti­an
Beit­in­ger, Wolf­gang
Czech, Alex
Eick­höl­ter, Diet­mar
Fet­zer, Joa­chim
Dr. Flug, Chris­ti­an
Dr. Friedl, Lud­wig
Gierstor­fer, Mar­kus
Hof­bau­er, Mar­kus
Kell­ner, Albert
Kell­ner, Harald
Köb­ler, Rein­hard
Leißl, Hen­ry
Lind­ner, Bern­hard
Mey­er­ho­fer, Flo­ri­an
Reich­mann, Robert
Rein­ke, Ingo
Saue­rer, Sigi
Dr. Schütz, Axel
Weich, Ste­fan
Witt­mann, Mar­cus
Wür­din­ger, Ste­fan