TOP 40

Kapitän: Henry Leißl

Die TOP 40 Mann­schaft spielt in der Sai­son 2020 in der Liga A-West zusam­men mit den Mann­schaf­ten GC Fürth 1, GC Hilz­ho­fen 1, GC Schwein­furt 1 und GC Her­zo­gen­au­rach 2.

Termine 2020

02. Mai Fürth
20. Juni Hilz­ho­fen
11. Juli Bad Abbach
25. Juli Schwein­furt
12. Sep­tem­ber Her­zo­gen­au­rach

Kader 2020

Art­mei­er, Chris­ti­an
Bell, Chris­ti­an
Beit­in­ger, Wolf­gang
Czech, Alex
Eber­hardt, Peter
Eick­höl­ter, Diet­mar
Fet­zer, Joa­chim
Dr. Flug, Chris­ti­an
Dr. Friedl, Lud­wig
Gött­ler, Rudi
Hof­bau­er, Mar­kus
Kell­ner, Albert
Kell­ner, Harald
Köb­ler, Rein­hard
Leißl, Hen­ry
Lind­ner, Bern­hard
Dr. Men­zel, Wolf­gang
Mey­er­ho­fer, Flo­ri­an
Reich­mann, Robert
Rein­ke, Ingo
Saue­rer, Sigi
Weich, Ste­fan
Wür­din­ger, Ste­fan